SEP
Oddział Warszawski im. Kazimierza Szpotańskiego
REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

1. Postanowienia ogólne

Komisja Rewizyjna Oddziału Warszawskiego SEP, zwana dalej KRO jest organem kontrolnym oddziału, powołanym do sprawowania kontroli działalności zarządu oddziału (ZO) i jednostek organizacyjnych oddziału.

2. Zadania i zakres działania

2.1. Obowiązki, kompetencje i uprawnienia KRO określają przepisy zawarte w następujących paragrafach statutu SEP: § 26, 27, § 28 ust. 3 pkt. 3, § 29 ust. 1, § 32, § 50 ust. 2. pkt.3.

2.2. Przedstawiciele KRO mają prawo brać udział z głosem doradczym w zebraniach wszystkich władz i organów oraz jednostek organizacyjnych oddziału, z wyjątkiem posiedzeń Sądu Koleżeńskiego Oddziału.

2.3. KRO przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Delegatów Oddziału (WZDO) sprawozdanie ze swej działalności i oraz wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na podstawie własnej oceny całokształtu działalności Zarządu Oddziału i jednostek organizacyjnych oddziału.

3. Zasady organizacyjne

3.1. W skład KRO wchodzi nie więcej niż 5 członków wybieranych na okres 4 letniej kadencji przez WZDO. Członkowie KRO pełnią funkcje społecznie. Członkiem KRO nie może być osoba pełniąca inne funkcje we władzach i organach oddziału.

3.2. Podczas pierwszego w kadencji zebrania KRO, któremu przewodniczy przewodniczący WZDO lub najstarszy stażem w SEP członek KRO, dokonuje się wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.

3.3. Przewodniczący, a pod jego nieobecność zastępca przewodniczącego reprezentuje KRO, podpisuje jej dokumenty, opracowuje plany pracy i uczestniczy w posiedzeniach ZO. Corocznie, pisemnie informuje delegatów na WZDO oraz ZO o wynikach kontroli i ocenie działalności zarządu oraz jednostek organizacyjnych oddziału.

3.4. W przypadku rezygnacji, niemożliwości pełnienia funkcji, odwołania lub zawieszenia w okresie kadencji członka KRO, na jego miejsce wchodzi następny kandydat z listy wyborczej do KRO, w kolejności uzyskanej liczby głosów.

3.5. Odwołanie KRO lub jej członka może dokonać WZDO (NWZDO) na podstawie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

3.6. Zebrania KRO zwołuje przewodniczący w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 3 razy w roku lub na żądanie co najmniej 3 członków KRO nie później niż 21 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia żądania. O zebraniach członkowie KRO powinni być zawiadamiani co najmniej na 14 dni przed ustalonym terminem.

3.7. Uchwały na zebraniach KRO zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków KRO, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. Przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

3.8. Zebrania KRO są protokołowane. Protokoły zebrań KRO podpisuje osoba protokołująca i przewodniczący zabrania. Sekretarz KRO prowadzi stałą listę obecności członków KRO na zebraniach KRO.

3.9. Przedstawiciel KRO uczestniczy w zebraniach organizowanych przez Główną Komisję Rewizyjną SEP (GKR).

4. Formy działania

4.1. Członkowie KRO biorą udział w pracach KRO przez uczestniczenie w jej zebraniach, dokonywanie w powierzonym im zakresie analiz i kontroli oraz składanie podczas zebrań KRO sprawozdań zawierających opinie o działalności kontrolowanych jednostek.

4.2. Członkowie KRO przy dokonywaniu kontroli mają prawo badania wszelkich dokumentów, jak np. protokoły, konta rozrachunkowe księgowości w programach komputerowych, akta, księgi, stan kasy, rozliczenia finansowe oraz żądania wyjaśnień od prezesa oddziału, członków ZO, przewodniczących sekcji, komisji, rad nadzorczych jednostek działalności gospodarczej, kierownika biura, głównego księgowego i pracowników etatowych biura oddziału.

4.3. Jednostki działalności gospodarczej oceniane są przez KRO przede wszystkim przez ustosunkowanie się do działalności i dokumentów rad nadzorczych. W przypadkach uzasadnionych KRO przeprowadza kontrole bezpośrednie.

4.4. Celem rozwiązania doraźnych spraw kontrolnych KRO KRO ma prawo skorzystać z opinii niezależnych ekspertów.

4.5. KRO ma prawo występowania do ZO z wnioskami z ustaleń kontroli oraz wnioskowania o wycofanie lub anulowanie uchwał ZO. Wnioski takie są rozpatrywane przez ZO w obecności przewodniczącego KRO lub jego zastępcy. W przypadku braku konsensusu KRO może wnioskować o zwołanie NWZDO. Wniosek ten jest obligatoryjny.

4.6. KRO corocznie opiniuje działalność ZO i wnioskuje do WZDO o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium zarządowi. W drugim przypadku KRO może wnioskować o zwołanie NWZDO. Wniosek ten jest obligatoryjny.

4.7. KRO współpracuje z Główną Komisją Rewizyjną SEP w zakresie wymiany poglądów odnośnie do działalności władz oraz wniosków w sprawie absolutorium dla ustępującego ZO i Zarządu Głównego SEP.

4.8. KRO współpracuje z komisjami rewizyjnymi kół działającymi w oddziale w zakresie oceny działalności kół i władz oddziału.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Obsługę administracyjno-biurową KRO sprawuje biuro oddziału.

5.2. Koszty działalności KRO są pokrywane ze środków finansowych oddziału w ramach ustalonego preliminarza kosztów.

———————————————————————————————

Regulamin ten został uchwalony w głosowaniu korespondencyjnym przez delegatów WZDO w czerwcu 2002 r. i poprawiony po uchwaleniu Statutu SEP w dn. 17.12.2004 r.