Home page
KOMISJA POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ OW SEPKomisja Pomocy Koleżeńskiej (KPK) ukonstytuowała się 18 marca 2010 roku, na kadencję 2010-2014 w następującym składzie:

Przewodniczący Janusz Bublewski e-mail
Wiceprzewodniczący Maciej Żurawski
Sekretarz Ewa Materska, fot
Członkowie Jadwiga Czubowicz
Jan Tauzowski fot/cv | e-mail

Komisja działa zgodnie z zatwierdzonym regulaminem, realizuje wnioski i uchwały WZDO oraz Zarządu OW SEP w sprawach dotyczących pomocy koleżeńskiej dla członków Stowarzyszenia, którzy trwale lub przejściowo znaleźli się w trudnych warunkach życiowych.

Do zadań Komisji należy:

Komisja Pomocy Koleżeńskiej dysponuje funduszem pomocy koleżeńskiej przeznaczonym dla Członków Stowarzyszenia, którzy na skutek ciężkiej choroby lub niekorzystnych wydarzeń losowych, trwale lub przejściowo znaleźli się w trudnych warunkach życiowych.

Formą pomocy jest zapomoga bezzwrotna lub pożyczka nieoprocentowana.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej, wypełnione zgodnie z Regulaminem Funduszu Pomocy Koleżeńskiej mogą składać do KPK osoby zainteresowane, Koła oraz inne jednostki organizacyjne OW SEP.

Regulamin i druki wniosków znajdują się w Biurze Oddziału Warszawskiego SEP, ul Czackiego 3/5, I p. pok. 140.

Przewodniczący KPK OW SEP
/-/ Inż. Janusz Bublewski


Sprawozdanie Komisji za rok 2011.
Sprawozdanie Komisji za lata 2006-2010.
Sprawozdanie Komisji za rok 2006.