( Home page )

WŁADYSŁAW WASILUK (1926-2009)

Prof. dr hab. inż. Władysław Wasiluk

Urodzony w Łysowie, powiat siedlecki (19 II 1926). Jego ojciec prowadził gospodarstwo rolne, pełniąc równocześnie funkcję sekretarza gminy w Łysowie. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w gimnazjum w Węgrowie. Podczas okupacji niemieckiej (1941-44) brał udział w pracy konspiracyjnej w Batalionach Chłopskich, za którą otrzymał odznakę Złotego Krzyża Zasługi z Mieczami. Jednocześnie uczęszczał na kursy nauczania tajnego Gimnazjum i Liceum w Siedlcach, gdzie po wojnie uzyskał świadectwo dojrzałości.

W roku 1945 zdał egzamin wstępny na I rok studiów Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej. W 1946 r. przeniósł się na II rok studiów Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, na którym otrzymał dyplom magistra inżyniera elektryka (1950). W czasie studiów pracował jako wykładowca w pierwszym Państwowym Ośrodku Szkolenia Zawodowego. Po studiach pracował w Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego jako starszy projektant, po dwóch latach — kierownik zespołu, a następnie — kierownik pracowni. W 1954 r. rozpoczął pracę w Warszawskim Przedsiębiorstwie Inspekcji Inwestycyjnej jako starszy inspektor nadzoru technicznego.

W roku 1956 został powołany na stanowisko starszego asystenta w Katedrze Elektrotechniki Politechniki Warszawskiej. Równocześnie pracował zawodowo w wymiarze 1 etatu kolejno: w Biurze Projektów Ceramiki jako weryfikator, a później — st. projektant (przez 3 lata), w Biurze Projektów Przemysłu Paszowego jako kierownik pracowni, a następnie półtora roku jako rzeczoznawca Zespołu Orzekającego (przez 2,5 lat), w Wojewódzkim Biurze Projektów jako st. projektant.

W 1965 r. napisał pracę doktorską i uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Po reorganizacji uczelni i uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego z zakresu elektroenergetyki pracował na stanowisku docenta w Zakładzie Napędów Elektrycznych i Sterowania Instytutu Maszyn Roboczych Ciężkich Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych oraz w Instytucie Elektroenergetyki Wydziału Elektrycznego PW — jako docent (od 1970), a następnie — profesor. Pełnił również funkcję zastępcy dyrektora Instytutu. Jako nauczyciel akademicki był kierownikiem specjalności Energetyka Przemysłowa.

W latach 1964-66 był członkiem i ekspertem Towarzystwa Naukowego Ekspertów Budownictwa w Polsce pełniąc równocześnie funkcje: rzeczoznawcy ds. eksportu PP Polcargo, rzeczoznawcy Izby Rzeczoznawców SEP w zakresie instalacji elektroenergetycznych oraz sieci elektrycznych oraz w Sądzie Wojewódzkim dla woj. warszawskiego. Zdobył uprawnienia państwowe na projektowanie, nadzór i kierowanie robotami przy montażu urządzeń elektroenergetycznych oraz do wykonywania badań i nadzoru urządzeń elektrycznych wysokiego i niskiego napięcia.

Był ekspertem Polserwisu ds. energetyki w zakresie wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej , w ramach tego miał trzyletni kontrakt w Iraku (elektrownia konwencjonalna o mocy 4 ´ 400 MW, linie przesyłowe 400 kV i elektrownie gazowe). Miał udział w procesie realizacji budownictwa przemysłowego — projektowanie układów elektromagnetycznych w ramach Biur Projektowych (kierownik pracowni).

Prof. Władysław Wasiluk na WZDOW SEP (2002)

Był przewodniczącym Centralnego Kolegium Sekcji Energetyki Przemysłowej oraz Izby Rzeczoznawców SEP, dział energetyka przemysłowa oraz przewodniczącym Krajowej Rady Energetycznej Przemysłu Spożywczego Stowarzyszenia Przemysłu Spożywczego.

W ramach SEP przez wiele lat był kierownikiem zespołu redakcyjnego oraz współautorem dwu rozdziałów w 3-tomowym dziele "Poradnik inżyniera elektryka" napisanym przez wielu autorów i wydanym w kilku wydaniach.

W ramach PTETiS (od 1977 r.) udzielał się aktywnie jako recenzent referatów nadsyłanych na organizowane przez Oddział Warszawski konferencje. Uczestniczył w konferencjach jako autor i współautor ze swoimi doktorantami z zakresu teorii elektroenergetyki. Kilkakrotnie wchodził w skład Komitetów Naukowych konferencji Oddziału Warszawskiego i przewodniczył ich sesjom naukowym. Przez ostatnie dwie kadencje pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału Warszawskiego.

W roku 1999 został wybrany członkiem honorowym PTETiS (lp. 71), a w roku 2006 — członkiem honorowym SEP (lp. 128).

Zmarł dnia 28 I 2009 w Warszawie i został pochowany na Cmentarzu Brudnowskim.
Był człowiekiem łagodnym, pogodnym i bardzo życzliwym. Będzie nam go brakować.


A. J. Marusak (SAiP OW SEP)
Opracowane na podstawie materiałów otrzymanych od Profesora.


( Home page )